محصولات دسته بندی " استخر و سونا "

استخرو سونا ویژه اقایان
استخرو سونا ویژه اقایان

زیر ۱۴ سال طبق نرخ استخر کودکان می باشد.کودکان زیر ۵سال در استخر پذیرش نمی شوند. نوجوانان زیر ۱۴ سال نمی توانند از سونا استفاده نمایند. نوجوانان زیر ۱۴ سال در سانسهای استخرو سونا فقط به همراه ولی یا اقوام بزرگسال خود پذیرش میشوند.توصیه های پزشکی و بهداشتی انهشدار : سونا برای کسانی که بیماری قلبی و تنفسی داشته و یا از فشار خون بالا و یا پائین رنج می برند خطرناک است. استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی قبل از سونا بسیار خطرناک می باشد. کسانی که دارای بیماری پوستی می باشند نمی توانند از سونا و استخر استفاده نمایند.

موجود نیست

استخرو سونا
استخرو سونا

 این استخرطبق نرخ استخر کودکان می باشد.کودکان زیر ۵سال در استخر پذیرش نمی شوند. نوجوانان زیر ۱۴ سال نمی توانند از سونا استفاده نمایند. نوجوانان زیر ۱۴ سال در سانسهای استخرو سونا فقط به همراه ولی یا اقوام بزرگسال خود پذیرش میشوند.توصیه های پزشکی و بهداشتی انهشدار : سونا برای کسانی که بیماری قلبی و تنفسی داشته و یا از فشار خون بالا و یا پائین رنج می برند خطرناک است. استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی قبل از سونا بسیار خطرناک می باشد. کسانی که دارای بیماری پوستی می باشند نمی توانند از سونا و استخر استفاده نمایند.

موجود نیست

استخر کودکان
استخر کودکان

 این استخر بدون سونا و جکوزی می باشد.کودکان زیر ۵سال در استخر پذیرش نمی شوند. نوجوانان زیر ۱۴ سال نمی توانند از سونا استفاده نمایند. نوجوانان زیر ۱۴ سال در سانسهای استخرو سونا فقط به همراه ولی یا اقوام بزرگسال خود پذیرش میشوند.توصیه های پزشکی و بهداشتی انهشدار : سونا برای کسانی که بیماری قلبی و تنفسی داشته و یا از فشار خون بالا و یا پائین رنج می برند خطرناک است. استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی قبل از سونا بسیار خطرناک می باشد. کسانی که دارای بیماری پوستی می باشند نمی توانند از سونا و استخر استفاده نمایند.

موجود نیست

استخر صبحگاهی
استخر صبحگاهی

استخر و سونا همراه با صبحانه می باشد.کودکان زیر ۵سال در استخر پذیرش نمی شوند. نوجوانان زیر ۱۴ سال نمی توانند از سونا استفاده نمایند. نوجوانان زیر ۱۴ سال در سانسهای استخرو سونا فقط به همراه ولی یا اقوام بزرگسال خود پذیرش میشوند.توصیه های پزشکی و بهداشتی هشدار : سونا برای کسانی که بیماری قلبی و تنفسی داشته و یا از فشار خون بالا و یا پائین رنج می برند خطرناک است. استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی قبل از سونا بسیار خطرناک می باشد. کسانی که دارای بیماری پوستی می باشند نمی توانند از سونا و استخر استفاده نمایند.

موجود نیست

فروشگاه های دسته بندی " استخر و سونا "


فروشگاهی وجود ندارد